Фондацијата „иВоте“(iVote Foundation) е регионална организација со седиште во Република Македонија. Фондацијата „иВоте“(iVote Foundation) е непрофитна и не е политичка организација. За речиси една деценија, основачите на фондацијата „иВоте“(iVote Foundation) работеа во областа на софтверски решенија, учење и консалтинг. За време на овој период, фондацијата „иВоте“(iVote Foundation) се ангажираше во значителна непрофитна соработка со локални и интернационални невладини огранизации и фондации, мултинационални огранизации и интернационални институции. Во 2013 год., група на граѓани одлучија да ја регистрираат фондацијата „иВоте“(iVote Foundation) за поефикасно да воведат нови, добротворни и програми водени од мисијата за поддршка на владите, невладините организации и обичните граѓани во демократскиот процес на понудата и побарувачката.

Нашата мисија и работа

Мисијата на фондацијата „иВоте“(iVote Foundation) е градење на демократија преку спроведување на иновативен менаџмент и системи на учење.