Модернизацијата на изборите во Албанија продолжува во 2014 год.

Водечките ИТ експерти и архитекти на фондацијата „иВоте“ (iVote Foundation) беа вклучени во новите модули на интегрираниот систем за управување со избори имајќи влијаније на изборите во Албанија во 2015 год. Проектот за модернизација на изборниот процес во Албанија е финансиран од УСАИД и управуван од „Асист Импакт“ (Assist Impact), непрофитна оргаизација која што е во договор за соработка со УСАИД. Проектот започна во април, 2014 год. и сега ја…