Дали можам да гласам ако сум во странство?

– И покрај тоа што привремено се наоѓаш во странство, имаш право на глас доколку сè уште имаш живеалиште во Р. Македонија и важечка патна исправа.