Како да ги променам запишаните лични податоци?

– Запишаните лични податоци можеш да ги промениш со поднесување барање за дополнување до ДИК. Потребно е барањето да го поднесеш лично, заедно со важечка лична карта или патна исправа. Овие документи служат како доказ за променетите лични податоци. Доколку направиш промена на адресата ќе ти биде доделено ново избирачко место кое е најблиску до твоето место на живеење.