Како да гласам ако сум во странство?

– Ако си во странство, можеш да гласаш на следниов начин: поднеси пријава за гласање на изборите до Државната изборна комисија. Откако ќе ти биде одобрена пријавата, на денот на изборите можеш да гласаш во дипломатско – конзуларните претставништва во државата во која привремено се наоѓаш. Важно е претходно да се информираш за точната адреса на канцеларијата преку страната на МНР.