Како да проверам дали сум запишан во Избирачкиот список?

– За сигурна информација, ДИК го става Избирачкиот список на јавен увид 15 дена пред да се одржат изборите. Таму можеш да провериш на кое избирачко место си запишан да гласаш.