Како изгледа гласачкото ливче?

– На гласачкото ливче, кандидатите се наведени по оној редослед кој е утврден во единственета листа на кандидати. Гласачкото ливче се состои од 2 дела: дел за гласање и дел кој останува на кочанот. Ливчето не содржи никаков сериски број и идентификатор, односно сите ливчиња се анонимни. Серискиот број којшто се наоѓа на кочанот е само со цел да се следи бројот на луѓето кои гласале.