Како правилно да гласам?

– Твоето гласачко ливче е важечко и ќе биде евидентирано само ако на недвосмислен начин може да биде прочитана твојата волја, односно нема заокружено повеќе од еден кандидат и јасно се гледа кој број на кандидат или политичка партија се заокружени.