Како се пребројуваат гласовите?

– Откако ќе заврши гласањето, редните броеви од гласачките ливчиња се запишуваат во записникот за гласање, сумирање и утврдување на резултати кој е достапен од страна на Државната изборна комисија. Тука се внесува и вкупниот број на гласови. За да не дојде до манипулација на неискористените гласачки ливчиња, истите се сечат со ножици во долниот десен агол и се пакуваат во посебен плик, кој потоа се запечатува.