Како се пресметува вкупниот број на гласачи?

– Вкупниот број на гласачи се пресметува со броење на сите потписи или отпечатоци од прст во гласачкиот список. Бројот на искористените и неискористените гласачки ливчиња се пресметува со помош на сериските броеви кои остануваат на кочанот откако ќе ти биде доделено гласачкото ливче.