Кои документи ми се потребни за гласање?

– За да можеш да гласаш потребно е да поседуваш важечка лична карта или патна исправа.