Кои услови треба да ги исполнувам за да гласам?

– За да можеш да гласаш треба да ги исполнуваш следниве услови: да си државјани на Р. Македонија; да си полнолетен, односно да имаш наполнето 18 години; да поседуваш важечки документ за идентификација, биометриска лична карта или патна исправа; да имаш постојано живеалиште на територијата на Р. Македонија; да имаш деловна способност и да си регистриран во Избирачкиот список.