Која е улогата на Избирачкиот одбор?

– Улогата на Избирачкиот одбор е: да спроведе фер и демократски избори, да го осигура избирачкото право на гласачите, да обезбеди нормален тек на гласањето и да обезбеди тајност и заштита на личните податоци.