На кој јазик се печатат гласачките ливчиња?

– Гласачкото ливче е испечатено на македонски јазик, со кирилско писмо. Во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат на јазик различен од македонскиот, гласачкото ливче покрај на македонски јазик и кирилско писмо, се печати и на јазикот којшто се употребува во таа општина.