Што претставува Избирачкиот список?

– Избирачкиот список е јавна исправа во која се содржани лични податоци за сите гласачи со избирачко право во Р. Македонија. Тој содржи: податоци за датум за запишување, дополнување или бришење на податоци од Избирачкиот список, адреса на живеење, пол, презиме, име на еден родител, име и ЕМБГ. Доколку постои некоја промена во твоите лични податоци, мора да се направи промена и во Избирачкиот список.